fbpx

Liefde is

 • Genieten
 • Samen zijn
 • Knuffelen
 • Dromen

ALGEMENE VOORWAARDEN (sinds 01 januari 2020)

Sissel Steyaert – Sissels Photography
Kinderfotograaf/huwelijksfotograaf/familiefotograaf

+32494 082 151
Sperwerlaan 5, Deurne 2100
https://sisselsteyaert.be
BTW: BE06 5198 3025

  • Foto’s en video’s gemaakt door Sissels Photography kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het ons weten als je dit niet wilt.
  • Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.
  • Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.
  • Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.
  • Het fotografisch werk van Sissels Photography is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.
  • Sissels Photography bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.
  • Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bij bestellen terwijl de termijn voorbij is zal Sissels Photography een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.
  • Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.
  • Sissels Photography is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.
  • Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel. (vnl. bij huwelijksreportages).
  • Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.
  • Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij vergoedt met een gratis minishoot (inclusief digitaal album).
  • Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.
  • De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.
  • Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.
  • Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.
  • De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.
  • Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
  • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
  • Sissels Photography is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

CADEAUBONNEN

 • Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon. Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
 • De cadeaubon is alleen geldig bij Sissel Steyaert / Sissels Photography en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW.
 • De cadeaubon is niet tegen contant geld inwisselbaar
 • Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de gekozen reportage, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.
 • Aanpassing van de waarde en/of de afgiftedatum maakt de cadeaubon ongeldig.
 • Voor een reportage dient een afspraak te worden gemaakt. De datum van de reportage is afhankelijk van de beschikbaarheid.
 • U dient bij het maken van de afspraak te vermelden dat u gebruik maakt van de cadeaubon

 

AUTEURSRECHTEN

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

 

FACTURATIE EN BETALINGEN

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE62 1430 9659 8361 na toezending van factuur en voor levering van de beelden.Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Na afloop betalingstermijn zijn echtstegen en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd 
– een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.
– Een schadebeding van 10% Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Sissel Steyaert zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavig factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Antwerpen en de Ondernemingsrechtbank Antwerpen.

 

UITVOERING OPDRACHT

Sissel Steyaert zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.Sissel Steyaert bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

Sissel Steyaert heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM
De content is bescherm door auteursrecht Sissel Steyaert kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Sissel Steyaert en de opdrachtgever.Sissel Steyaert behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Antwerpen. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.  Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via [email protected]

Laatste aanpassing 25/03/2020

Contacteren

Via het contactformulier kunt u mij steeds contacteren.

Of via mail [email protected] of gsm +32 494 082 151

Contacteer mij

[email protected]

+32 494 082 151

Sissel Steyaert

Because every picture tells a story… Let me help to tell yours 

Algemene voorwaardenPrivacy Policy

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren . Cookie Policy