Algemene voorwaarden

Gegevens

Sissel Steyaert – Sissels Photography
Kinderfotograaf/huwelijksfotograaf/familiefotograaf

+32494 082 151

Sperwerlaan 5, Deurne 2100
BTW: BE06 5198 3025

 

Fotograaf Sissel

Fotografie

Foto’s en video’s gemaakt door Sissels Photography kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het ons weten als u dit niet wilt.

 

Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies. Bij het niet aanwezig zijn op het moment van de fotoreportage zonder verwittiging aan de fotograaf (Sissel Steyaert) wordt het totale bedrag van de fotoreportage aangerekend.

 

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden e.a.

 

Online galerijen blijven 6 maanden zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen. Foto’s blijven gedurende 2jaar in het archief bewaard.

 

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

 

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

Auteursrechten

Het fotografisch werk van Sissels Photography is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

 

Sissels Photography bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met IG-filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgt.

 

Het fotografisch werk van Sissel Steyaert (Sissels Photography) is onderhevig aan auteursrechten.
Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Sissel Steyaert (Sissels Photography) ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt.

 

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Sissel Steyaert en de opdrachtgever.

 

Sissel Steyaert behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.
De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Eten & Drinken

Bij fotosessies langer dan 4 uur wordt geacht dat de fotograaf voorzien wordt als gast en eten en drinken wordt voorzien

Aankopen fotoproducten

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden.
De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

 

Sissel Steyaert (Sissels Photography) is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het pakket verzekerd.

 

Sissel Steyaert (Sissels Photography) is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Belet

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en zoekt Sissel Steyaert een gelijkwaardige vervanging.

 

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt.

Klachten

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Facturen en Offertes

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE62 1430 9659 8361 na toezending van factuur en voor de levering van de beelden.Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum. Foto’s en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Sissel Steyaert zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavig factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Antwerpen en de Ondernemingsrechtbank Antwerpen.

tegenstrijdigheid

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

Verantwoordelijkheid

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen

Cadeaubon

Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld op de bon. Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

De cadeaubon is alleen geldig bij Sissel Steyaert / Sissels Photography en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW.

De cadeaubon is niet tegen contant geld inwisselbaar

Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de gekozen reportage, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.

Aanpassing van de waarde en/of de afgiftedatum maakt de cadeaubon ongeldig.

Voor een reportage dient een afspraak te worden gemaakt. De datum van de reportage is afhankelijk van de beschikbaarheid.

U dient bij het maken van de afspraak te vermelden dat u gebruik maakt van de cadeaubon

Uitvoering Opdracht

Sissel Steyaert (Sissels Photography) zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden
Sissel Steyaert (Sissels Photography) bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

 

Sissel Steyaert (Sissels Photography) heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Antwerpen. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

Contacteren

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via in**@si************.be

Laatste aanpassing 14/01/2023

 

Via het contactformulier kunt u mij steeds contacteren.

Of via mail in**@si************.be of gsm +32 494 082 151

Based in Antwerp, available in Belgium

Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn bij elke opdracht van toepassing

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW 

Sissel Steyaert Photography / BE0651983025

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren . Cookie Policy